Buchstabe D

D wie Drosselbart im Dialekt

Die D-Wörter dienen nicht nur an Dienstagen und Donnerstagen.

Deutsches Wort Bairisches Wort Aussprache Beispiel
Dachpfanne Dachziegel [då:chziàgl]  
daherreden verzapfen [fàzàbbfà] Vazapf koan solchern Schmarrn!
damals selbigesmal, selmals [säibigsmåi, säimåis, säim]  
dämlich damisch [dà:misch]  
dämmerig dumpa [dumbbà] Drauß is scho dumpa.
Danke dankschön, vergelts Gott [dangsche:, fàgäidsgod]  
dann aft, nachher [àffd, nachà]  
Darmwind Schoaß, Bumps, Backserl [schoàs, bumbbs, baggsàl]  
das (Artikel) des [de:s]  
Datum, das Datum, der [dàddum]  
Dauerregen Schnürlregen [schniàlreng] Heid hamma wieder an Schniàlreng.
Daumen drücken Daumen halten [dà:màhåiddn]  
Delikatesse Schmankerl [schmànggàl]  
Delle Dulle [duin] Da neie Bariton hod scho a Duin!
defekt kaputt [kabudd]  
derb geschert, krachert, hagelbüchern [gscheàd, grachàd, håglbuàchàn]  
deshalb deswegen [dessweng]  
Dessert Nachspeise [nåchschbais]  
dick körndlgefuttert, gwampert, mollert, zeckerlfett [keàndlgfuàdàd, gwammbàd, mollàd, zäggàlfedd] As Nachbarsdeandl is recht körndlgfuadad.
Dickkopf Büffel [biffe]  
Dienstag Ertag, Irta [irdà]  
diese de [de:]  
direkt pfeilgerade [bfaigrå:d]  
dirkutieren diskurieren [dischgriàn]  
Donnerstag Pfinstag [bfinnsdà] Mia seng uns am Pfinsta.
doppelzüngig zwiefotzert [zwi:fozzàd]  
Dörrbirne Kletzen [glä:dsn]  
Dörrobst Hutzeln [hu:zln]  
dösen nafetzen, duseln [nafeddsn, du:sln] Z Middog mog da Opa a weni nafetzn.
Dose Büchse [bixn] Ananas in da Büchsn san so siass!
draußen, hier heraußen [heàraussn, heàraussd]  
Drei, die Dreier, der [draià]  
Dreikäsehoch laufender Meter [làffàdamäddà]  
Drehknopf Reiber [raibà]  
dringend bressant [brässàndd]  
drüben drent [drendd]  
drücken, sich pelzen [bäizzn]  
Duckmäuser Siemandl [si:mànndl]  
dumm blöd, deppert, geprellt [blä:d, däbbàd, bräid]  
Dummkopf Dummerl, Doite, Depp [dummàl, doidde, däbb]  
Dünger Dung [dung]  
dunkel finster [finsdà] In da Nacht iss finster.
Dünnbier Scheps [schäbbs]  
dünsten dämpfen [dàmmbfen]  
dunstig dämpfig [dàmmbfig, dàmmbfe]  
Durcheinander Ramasuri [ràmàsu:ri] In deim Zimmer is a recht a Rammasuri!
Durchfall die Scheißerei [dschaissàrai]  
Durst Brand [brand]  
Duschen Brausen [brausn]  
duselig damisch [dà:misch]